Chi tiết câu hỏi

Dãy chất nào dưới đây gồm các chất khi tan trong nước đều có khả năng thuỷ phân ?
A. $N{a_3}P{O_4},{\text{ }}Ba{\left( {N{O_3}} \right)_3},{\text{ }}{K_2}S{O_4},\,\,KCl$
B.$KI,{\text{ }}{K_2}S{O_4},{\text{ }}{K_3}P{O_4},\,\,NaHS{O_4}$
C. $N{a_3}P{O_4},{\text{ }}AlC{l_3},{\text{ }}{K_2}S{O_3},\,\,NaHC{O_3}$
D.$Mg{\left( {N{O_3}} \right)_2},{\text{ }}Ba{\left( {N{O_3}} \right)_3},{\text{ }}NaN{O_3},\,\,KBr$

239

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11