Chi tiết câu hỏi

Ion ${X^{2 + }}$ có cấu hình electron là $1{s^2}2{s^2}2{p^6}$. Ion ${Y^ - }$ có cấu hình electron là $1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^6}$ . Trong hợp chất tạo bởi ion ${X^{2 + }}$ và ${Y^ - }$ có bao nhiêu hạt mang điện ?

193

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10