Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $n{s^2}n{p^4}$ . Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là bao nhiêu ?

181

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10