Chi tiết câu hỏi

Một nguyên tố Y thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Hợp chất X của Y với hiđro có 94,12% Y về khối lượng. Xác định công thức của X.

214

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10