Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng :
$C{l_2} + NaOH\xrightarrow{{}}NaClO + NaCl + {H_2}O$
Trong phản ứng này tổng hệ số cân bằng của các chất là bao nhiêu ?

226

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10