Chi tiết câu hỏi

Phân tử nào trong số các phân tử sau đây có liên kết ion: $NaCl$, $HF$, $S{O_2}$, $NO$.

220

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10