Chi tiết câu hỏi

Cho phản ứng :
$2KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}2KCl + 3{O_2}$
Trong phản ứng trên nguyên tố nào đã thay đổi số oxi hóa ?

295

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10