Chi tiết câu hỏi

Nguyên tố nào trong các nguyên tố sau đây chỉ có một số oxi hóa duy nhất trong các hợp chất: flo, clo, oxi, nitơ ?

3914

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10