Chi tiết câu hỏi

Cho các hợp chất sau: ${K_2}Cr{O_4}$, ${K_2}C{r_2}{O_7}$, $Cr{O_3}$, ${\left( {N{H_4}} \right)_2}C{r_2}{O_7}$, $K\left[ {Cr{{\left( {OH} \right)}_4}} \right]$, $C{r_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}$.
Có bao nhiêu hợp chất chứa crom có số oxi hóa +6 ?

235

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10