Chi tiết câu hỏi

Phân tử nào trong số các phân tử sau đây có liên kết cộng hóa trị không phân cực: $C{O_2}$, $HCl$, $N{H_3}$, ${H_2}O$ ?

207

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10