Chi tiết câu hỏi

Xác định số oxi hóa của nitơ trong các chất sau: ${N_2},N{H_3},{N_2}{H_4},N{H_4}Cl,NaN{O_3}$.

364

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10