Chi tiết câu hỏi

Thủy phân hoàn toàn 1 kg mantozơ trong axit sẽ thu được chất có khối lượng là bao nhiêu ?

321

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12