Chi tiết câu hỏi

Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí $C{O_2}$. Toàn bộ khí $C{O_2}$ sinh ra hấp thụ vào dung dịch $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ (lấy dư) tạo ra 40g kết tủa. Xác định m.

203

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12