Chi tiết câu hỏi

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch $Ca{\left( {OH} \right)_2}$ lấy dư thu được 75g kết tủa. Xác định m.

264

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 12