Chi tiết câu hỏi

Cách viết nào dưới đây viết đúng quy tắc viết tên người nước ngoài ? Mát-téc-lích.
mát-Téc-Lích.
Mát-Téc-Lích.
mát-téc-lích.

131

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4