Chi tiết câu hỏi

Choose the word that has the different stress pattern.
A. university
B. biological
C. examination
D. possibility

256

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 12