Chi tiết câu hỏi

Dịch mạch gỗ di chuyển được từ rễ lên lá là nhờ tác động của loại lực nào ?

202

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 11