Chi tiết câu hỏi

Điểm giống nhau giữa thực vật ngành Rêu với ngành Quyết là :
A. đã có hạt.
B. thụ tinh không cần nước.
C. sinh sản bằng bào tử.
D. thụ tinh không cần nước, đã có hạt.

826

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10