Chi tiết câu hỏi

Trong cấu tạo tế bào thực vật, xenlulôzơ tập trung ở đâu ?

370

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10