Chi tiết câu hỏi

Trong cơ thể sinh vật, loại prôtêin nào dưới đây có chức năng dự trữ ?
A. Hêmôglôbin
B. Côlagen
C. Cazêin
D. Kêratin

282

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10