Chi tiết câu hỏi

Loại liên kết hoá học nào chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử prôtêin ?

292

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10