Chi tiết câu hỏi

Phân tử đường cấu tạo nên ARN khác gì so với đường cấu tạo nên ADN ?

286

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10