Chi tiết câu hỏi

Bào quan nào dưới đây không có ở tế bào thực vật ?
A. Trung thể
B. Lưới nội chất
C. Không bào
D. Bộ máy Gôngi

294

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10