Chi tiết câu hỏi

Ở tế bào nhân chuẩn, tại sao tế bào chất được xoang hoá ?

274

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10