Chi tiết câu hỏi

Trong tế bào, thành phần nào có chức năng gắn nhóm cacbohiđrat vào prôtêin được tổng hợp ở lưới nội chất hạt ?

342

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10