Chi tiết câu hỏi

Chất nào sau đây không có trong thành phần của ti thể ?
A. Prôtêin
B. Peptiđôglican
C. Ribôxôm
D. Axit đêôxiribôzơ

400

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10