Chi tiết câu hỏi

Trong hô hấp hiếu khí ở tế bào, từ một phân tử glucôzơ ban đầu sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử NADH ?

126

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10