Chi tiết câu hỏi

Trong hô hấp tế bào, phân tử hữu cơ nào được tạo ra từ các sản phẩm phân giải của prôtêin, cacbohiđrat và lipit, tham gia trực tiếp vào chu trình Crep ?

90

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10