Chi tiết câu hỏi

Trong chu trình Crep, sản phẩm hữu cơ nào được tạo ra đầu tiên từ Axêtyl – CoA ?

122

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10