Chi tiết câu hỏi

Trong chu trình Crep, sản phẩm hữu cơ nào được tạo ra từ phản ứng cuối cùng ?

129

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10