Chi tiết câu hỏi

Trong hô hấp hiếu khí ở tế bào, giai đoạn chuỗi chuyền êlectron tạo ra bao nhiêu ATP ?

110

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10