Chi tiết câu hỏi

Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau : Trong chuỗi chuyền êlectron hô hấp, điện tử (êlectron) sẽ được chuyền từ …(1)… tới …(2)… thông qua một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử kế tiếp nhau.
A. (1) : NADH và $FAD{H_2}$; (2) : nước
B. (1) : NADH và $FAD{H_2}$ ; (2) : ôxi
C. (1) : ATP và $FAD{H_2}$; (2) : ôxi
D. (1) : NADH và ATP ; (2) : nước

118

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10