Chi tiết câu hỏi

Trong chu trình${C_3}$, chất nào kết hợp với $C{O_2}$ đầu tiên ?

199

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10