Chi tiết câu hỏi

Hoạt động của nhóm vi khuẩn nào dưới đây góp phần làm sạch môi trường nước ?
1: Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ phản ứng ôxi hóa hiđrô phân tử
2: Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa sắt
3: Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa nitơ
4: Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa lưu huỳnh

257

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10