Chi tiết câu hỏi

Trong các nhóm vi khuẩn dưới đây, nhóm nào giúp đảm bảo chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên ?
1: Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa lưu huỳnh
2: Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa nitơ
3: Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa sắt
4: Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa hiđrô

288

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10