Chi tiết câu hỏi

 Nuôi vi sinh vật trong cao nấm men phản ánh việc sử dụng loại môi trường nuôi cấy nào ?

209

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 10