Chi tiết câu hỏi

Tinh tinh có bộ NST : 2n = 48. Một tế bào của tinh tinh đang diễn ra nguyên phân. Số NST kép trong tế bào ở kì giữa của nguyên phân là bao nhiêu ?

271

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9