Chi tiết câu hỏi

Việc ứng dụng nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng có ý nghĩa như thế nào ?

179

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9