Chi tiết câu hỏi

Thể đa bội có đặc điểm gì ưu việt hơn thể lưỡng bội ?

240

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 9