Chi tiết câu hỏi

Hai vật A, B có cùng khối lượng m khi tiếp xúc với nhau chúng thực hiện quá trình trao đổi nhiệt. Khi có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của vật A giảm đi một lượng ∆t. Biết nhiệt dung riêng của hai vật là ${C_A},{C_B}$ và . Bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường. Hỏi nhiệt độ của vật B tăng thêm bao nhiêu ?

265

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8