Chi tiết câu hỏi

Một tấm thép khối lượng 2 kg được bỏ vào 2 kg rượu. Nhiệt độ của thép giảm đi ${25^0}C$. Biết nhiệt dung riêng của thép và rượu lần lượt là 460 J/kg.K và 250 J/kg.K. Bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường, hỏi nhiệt độ của rượu đã tăng lên bao nhiêu ?

192

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8