Chi tiết câu hỏi

Một học sinh thả một miếng chì khối lượng 300 g ở ${100^0}C$ vào 250 g nước ở $58,{5^0}C$ làm nước nóng lên đến ${60^0}C.$ Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K, của chì là 130 J/kg.K. Bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường, tính nhiệt độ của chì ngay sau khi có cân bằng nhiệt.

245

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8