Chi tiết câu hỏi

Thả 300 g nhôm ở ${100^0}C$ vào 250 g nước ở ${35^0}C$. Tính nhiệt độ khi bắt đầu cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K, bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường.

255

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8