Chi tiết câu hỏi

Người ta thả đồng thời 200 g sắt ở ${15^0}C$ và 450 g đồng ở ${25^0}C$ vào 150 g nước ở ${80^0}C$. Tính nhiệt độ khi cân bằng. Biết nhiệt dung riêng của nước, sắt và đồng lần lượt là 4 200 J/kg.K, 460 J/kg.K và 380 J/kg.K, bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường.

205

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8