Chi tiết câu hỏi

Một chậu nhôm có khối lượng 400 g đựng 2,5 lít nước sôi. Phải thêm vào chậu bao nhiêu lít nước ở ${20^o}C$ để nước nóng ${35^o}C$ ? Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm là 4200 J/kg.K và 880 J/kg.K, bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường.

174

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8