Chi tiết câu hỏi

Một học sinh thả một miếng chì khối lượng 300 g ở ${100^0}C$ vào 250 g nước ở $58,{5^0}C$ làm nước nóng lên đến ${60^0}C$. Tính nhiệt dung riêng của chì, biết nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J/kg.K, bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường.

250

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8