Chi tiết câu hỏi

Một thỏi kim loại có khối lượng 800 g được nung nóng đến ${140^0}C$ rồi thả vào chậu chứa 200 g nước ở ${20^0}C$. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hệ thống là ${40^0}C$. Xác định nhiệt dung riêng của kim loại đó. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K, bỏ qua mất mát năng lượng ra môi trường.

255

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 8