Chi tiết câu hỏi

Hai thanh đồng và sắt có cùng chiều dài 1 m ở ${25^0}C$. Biết rằng khi nóng thêm ${1^0}C$ thì thanh đồng dài thêm 0,000018 chiều dài ban đầu, thanh sắt dài thêm 0,000012 chiều dài ban đầu. Hỏi thanh đồng dài hơn thanh sắt bao nhiêu khi cả hai thanh được nung nóng đến ${150^o}C$ ?

212

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6