Chi tiết câu hỏi

Ở ${20^0}C$ một thanh nhôm dài 9,99 m. Tìm nhiệt độ cần tăng thêm để thanh dài 10 m. Biết khi nhiệt độ tăng thêm${1^0}C$ thì chiều dài thanh nhôm tăng thêm 0,000023 chiều dài ban đầu.

234

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6