Chi tiết câu hỏi

Ở ${t^0}C$ một thanh nhôm dài 9,99 m. Ở nhiệt độ $63,{5^0}C$ thanh nhôm đó dài 10 m. Biết khi nhiệt độ tăng thêm${1^0}C$ thì chiều dài thanh nhôm tăng thêm 0,000023 chiều dài ban đầu, tìm ${t^0}C$.

191

Lượt xem

Môn Vật lí Lớp 6